Đơn xin ly hôn – Mẫu đơn ly hôn

Tải đơn xin ly hôn - Mẫu đơn ly hôn

ĐƠN XIN LY HÔNMẪU ĐƠN LY HÔN

don xin ly hon, mau don ly hon

 

Hãy nghĩ đến đứa con khi bạn định cầm bút viết lá đơn này 

don xin ly hon, đơn xin ly hôn Click để tải mẫu đơn xin ly hôn: Đơn-xin-ly-hôn.doc

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-oOo———
…………, ngày…. tháng ….. năm 20…….

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN ………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người làm đơn:……………………………………………sinh năm:……..………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………….……….……………………………………….

Nơi làm việc: :………………………………………………………………………………….…………………………………….

Nơi đăng ký HKTT: …….………………………………………………………………….………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….…………………

Họ và tên chồng (vợ): :………………………………………………sinh năm:………….…..………………………………..

Nghề nghiệp:………………….………………………………………….………………………………………………………..

Nơi làm việc:……..…………..………………………………………………..………………………………………………….

Nơi đăng ký HKTT:……….……………………………………………………..………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….……………………………………………..

Đăng ký kết hôn ngày:……..…../…..…../……..….

Nơi đăng ký kết hôn:……………………………………………………………………………………………………………….

Về tình cảm: (Vợ/chồng sống hạnh phúc đến khi nào phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn? Lý do ly hôn?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau ly hôn ai nuôi con? Đóng góp nuôi con như thế nào?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về tài sản:

-Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (Tự định giá giá trị tài sản)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn (tự định giá giá trị tài sản):

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng nhà ở sau ly hôn).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ kèm theo:                                                                         …..,ngày…..tháng…..năm 20……

–  Đăng ký kết hôn (bản chính);                                                           Người làm đơn
–  Bản sao giấy khai sinh của các con (chứng thực);
–  Bản sao Sổ Hộ khẩu (chứng thực);
–  Bản saochứng minh thư (chứng thực);
– Giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có chứng thực);

 

mau don ly hon, mẫu đơn ly hôn Click để tải mẫu đơn xin ly hônĐơn-xin-ly-hôn.doc

Đơn xin ly hôn – Mẫu đơn ly hôn
Xếp hạng bài viết

×